KONTAKT:  treningoveplanynamieru@gmail.com


Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)
 2. Prevádzkovateľom e-shopu www.treningove-plany.sk je spoločnosť PROrealSTAV, s.r.o., so sídlom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 97943/B, IČO 47707216, DIČ 2024071907, IČ DPH SK2024071907 (spoločnosť je platcom DPH), bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu IBAN SK29 0900 0000 0050 5326 2787, BIC SWIFT kód GIBASKBX, mailový kontakt treningoveplanynamieru@gmail.com (ďalej „Predávajúci").
 3. E-schop www.treningove-plany.sk ponúka služby v oblasti tvorby individuálnych tréningových plánov ako návodu a inšpirácie pre individuálny tréningový proces formou poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči.
 4. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.treningove-plany.sk (ďalej len „internetový obchod").

II. INFORMÁCIE O SLUŽBÁCH A CENÁCH
 1. Informácie o službách, vrátane uvedenia cien jednotlivých služieb sú uvedené pri jednotlivých službách katalógu internetového obchodu. Ceny služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny služieb zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
 2. Všetky prezentácie služieb umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom týchto služieb.

 III. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci si službu objedná z ponuky e-shopu vložením do košíka a vyplnením objednávky.
 3. Po výbere produktov služieb a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky.
 4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu odoslaním objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 5. Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednanú službu a kupujúci sa zaväzuje za objednanú a dodanú službu uhradiť celú kúpnu cenu vopred pred dodaním služby. Za uhradenú celú kúpnu cenu sa považuje pripísanie celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 6. Kupujúci môže objednávku stornovať bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred záväzným potvrdením objednávky a pred úhradou za objednanú službu. V prípade stornovania už záväzne potvrdenej objednávky má predávajúci nárok na vzniknutú škodu.
 7. Predávajúci môže objednávku stornovať v prípade, že uvedená služba nie je k dispozícii v databáze ponúkaných služieb.

 

IV. PLATOBNÉ  PODMIENKY, DODANIE SLUŽIEB  A CENY
 1. Kupujúci môže vykonať platbu za službu nasledovne:

- bezhotovostne bankovým prevodom na číslo účtu  IBAN SK29 0900 0000 0050 5326 2787, BIC SWIFT kód GIBASKBX pred prevzatím služby.

 1. Ak Kupujúci pri platbe pred prevzatím služby neuhradí objednanú službu do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, Predávajúci má právo objednávku zrušiť, čím zanikne obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
 2. V každej zásielke s objednanou službou bude priložená faktúra, kde bude rozpísaná služba podľa jednotlivých položiek s počtom kusov.
 3. Platné ceny služieb sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia v tomto internetovom obchode v čase objednania.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny služby.

 

V. DODACIE PODMIENKY
 1. Objednaná služba bude odoslaná Kupujúcemu zvoleným spôsobom:

        -  Elektronicky e-mailom formou elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči vo formáte pdf.

 1. Služba bude odoslaná Kupujúcemu do 48 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho.

 

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 1. Zakúpenú službu nemôže Kupujúci vrátiť a odstúpiť od obchodného vzťahu v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z. § 7 ods. 6 písm. l, podľa ktorého Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

VII. VYHLÁSENIE A POUČENIE KUPUJÚCEHO

Kupujúci záväzným potvrdením objednávky a úhradou za objednanú službu potvrdzuje a vyhlasuje, že bol poučený týmito obchodnými podmienkami, a vyjadruje súhlas s poskytovanými službami, a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom dodaní služby, teda dodaním vybraného a objednaného tréningového plánu, čím došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

VIII. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV
 1. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika.

 

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.treningove-plany.sk, spoločnosť PROrealSTAV, s.r.o., IČO 47707216, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Tréningový plán ako ponúkaná a objednaná služba slúži ako návod a inšpirácia pre individuálny tréningový proces. Nenahrádza odborné vedenie pod dohľadom športového odborníka. Aplikácia tréningového plánu do vlastného tréningového procesu je len na vlastné riziko. Autor ani predajca tohto tréningového plánu a ani prevádzkovateľ e-shopu www.treningove-plany.sk neberú zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku.
 2. Objednaním akejkoľvek služby z ponuky dáva Predávajúci súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 5. Všetky práva k službám ponúkaných na stránkach predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu a rozsahu tréningových plánov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať ponúkané služby alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

 

 

 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

M2RmY2Zk