KONTAKT:  treningoveplanynamieru@gmail.comAKO ZAČAŤ A AKO NEPRESTAŤ

AKO ZAČAŤ ŠPORTOVAŤ A AKO NEPRESTAŤ

AKO POUŽÍVAŤ TRÉNINGOVÉ PLÁNY

 

TROCHA TEÓRIE NA ÚVOD

Pohyb, akákoľvek pohybová úloha, je základnou biologickou potrebou človeka. V minulosti boli pohybové schopnosti človeka nevyhnutné pre prežitie, ale v nedávnej minulosti a súčasnosti sa pohyb stal skôr módnym doplnkom a nevyhnutnosť pre udržanie si zdravia a samozrejme aj ideálnej postavy.

Preto vznikol aj pojem šport, z latinského disportare – baviť sa, alebo z anglického sport – zábava rozptýlenie.

Šport sa stal základom pohybovej časti ľudskej činnosti, kultúrno-spoločenského javu a spoločenského hnutia. Šport prenikol aj do sféry podnikania ako nezanedbateľný zdroj príjmov.

Jadrom športu sa stala aktívna športová činnosť, a cieľom športu sa stal športový výkon. Šport sa stal symbolom aktívneho spoločenského života a úspešný športovci sa stali celebritami a bohatými obchodníkmi so svojím menom ako obchodnou značkou. Šport prenikol do všetkých odvetví spoločnosti a obchodu.

Šport na seba prevzal aj výchovno-vzdelávaciu funkciu, zdravotnú funkciu hlavne v preventívnej oblasti, kultúrnu funkciu v oblasti zábavy obyvateľstva, ale aj reprezentačnú funkciu v oblasti medzinárodného športového zápolenia a reprezentácie jednotlivých štátov a národov.

Šport sa rozdelil na rekreačný šport a výkonnostný, vrcholový šport.

 

Športová príprava

Základným predpokladom dlhodobej efektívnej zdraviu a spoločnosti prospešnej športovej činnosti obyvateľov je plánovanie podložené vedeckým poznaním. Zaviedol sa pojem Športová príprava ako dlhodobá, plánovaná a vedecky podložená úprava spôsobu života za účelom dosahovania maximálnych výkonov vo vybranom športe.

 

Športový tréning

Najdôležitejšou súčasťou dlhodobej športovej prípravy ja športový tréning, ako účelné usporiadanie obsahu a metód tréningu pre rast športovej výkonnosti.

Nemenej dôležitá časť športového tréningu je aj mimotréningová príprava (životospráva, výživa a pitný režim, regenerácia, psychohygiena).

Medzi hlavné úlohy športového tréningu patrí okrem rozvoja pohybových schopností aj zdokonaľovanie si techniky, taktiky, ako aj rozvoj osobnosti so schopnosťou súťažiť.

Medzi základné zložky športovej prípravy patrí kondičná zložka, technická zložka, taktická zložka, psychologická zložka a teoretická zložka.

 

Športová príprava sa z dlhodobého hľadiska delí na etapu športovej predprípravy (všeobecná príprava), etapu základnej športovej prípravy (všestranná príprava v konkrétnom športe), etapu špeciálnej športovej prípravy (špecializácia v športe) a etapu vrcholovej športovej prípravy (úzko špecializovaná príprava).

 

Riadením športového tréningu rozumieme vedomé, racionálne zdôvodnené zásahy a pokyny v tréningu. Hlavne z pohľadu didaktiky tréningu ide o stavbu tréningu, stanovenie zaťaženia, jeho charakteru a veľkosti, dynamiku zmien v tréningových jednotkách z pohľadu zaťaženia v tréningových jednotkách a tréningových cykloch.

 

Tréningový plán

Tréningový plán ako základná jednotka športovej prípravy sa delí podľa dĺžky obdobia na perspektívny, ročný, operatívny a tréningové jednotky.

 

 

AKO ZAČAŤ ŠPORTOVAŤ

Ako začať športovať je elementárna otázka, ktorú si kladú mnohí „necvičiaci“.

Pred odpoveďou na túto otázku je potrebné nájsť odpoveď na inú, ale veľmi dôležitú otázku, a to Prečo začať športovať. No a odpoveď na túto otázku leží v každom jedincovi, hlboko v jeho motivácii.

Samotné vonkajšie či vnútorné motivácie sa líšia od človeka k človeku, v závislosti od veku, sociálnych podmienok a prostredia, rodinného zázemia, okolia tvoreného priateľmi, alebo vplyvom pozitívnych či negatívnych životných skúseností.

Jednoducho povedané, na otázku Prečo začať športovať, si musí každý odpovedať sám.

Ak ste na svoju vnútornú otázku Prečo mám začať športovať odpovedali kladne, resp. ste našli vnútorné alebo aj vonkajšie odhodlanie začať športovať, pomôžeme vám nájsť aj odpoveď na ďalšiu veľmi dôležitú a rovnako ťažkú otázku, Ako začať športovať.

Ako prvé vám poradím, aby ste si stanovili svoj tréningový či športový cieľ. Čo chcete v športe dokázať. A odpovedať si na množstvo súvisiacich otázok:

  • Chcem byť vrcholovým športovcom? A v akom športe?
  • Chcem byť zdravý a mať peknú postavu?
  • Chcem schudnúť?
  • Chcem byť silnejší alebo mať veľké svaly?
  • Chcem zabehnúť maratón?

 

Samozrejme sú to hlavne otázky začiatočníkov. Pokročilí cvičenci už poznajú odpovede na svoje otázky ohľadom svojho vysneného športového cieľa, motivácie ale aj zotrvaním v tréningovom procese. Napriek tomu mnoho pokročilých šortovcoc končí s tréningom ešte pred dosiahnutím svojho vytýčeného cieľa alebo maximálneho potenciálu.

Stanovte si svoj tréningový cieľ, my vám pomôžeme s jeho dosahovaním.

Motto: „Cieľ je kľúč“ / „Goal is the key“

 

Okrem cieľa je potrebné poznať samozrejme svoj zdravotný stav, ale hlavne svoju športovú vyspelosť, a to hlavne pokročilí športovci. Tréningové plány sú rozdelené podľa zamerania na rozvoj konkrétnej pohybovej schopnosti, detailnejšie v každej kategórii pre danú pohybovú schopnosť sú špecifikované cviky na vybrané preferované svalové skupiny, ktorých rozvoj chceme uprednostniť, napr. z pohľadu zaostávania oproti ostatným partiám alebo z estetických dôvodov. Tieto tzv. preferované svalové skupiny je potrebné po určitom mezocykle (optimálne 4-6 týždňov z dôvodu svalovej adaptability) zameniť za iný tréningový plán so zameraním na iné svalové partie, alebo prejsť na tréning zameraný na rozvoj inej pohybovej schopnosti.

 

Pri zoradení tréningových plánov do dlhšieho tréningového cyklu, napr. ročného makrocyklu, je potrebné dodržiavať zásady následnosti a rozvoja pohybových skupín.

 

 

Príklad zoradenia rozvoja pohybových schopností v časovom horizonte ročného makrocyklu s priebehom adaptačných zmien podmieňujúcich rozvoj pohybových schopností:

  • Silové pohybové schopnosti: maximálna sila – rýchla sila – výbušná sila – vytrvalosť v sile, 3-5 týždňov pri frekvencii 2-4 tréningov v mikrocykle
  • Rýchlostné pohybové schopnosti, 4-6 týždňov pri frekvencii 1-2 tréningov v mikrocykle
  • Vytrvalostné pohybové schopnosti, 4-8 týždňov pri frekvencii 2-6 tréningov v mikrocykle
  • Koordinačné pohybové schopnosti, 8-10 týždňov pri frekvencii 2-6 tréningov v mikrocykle

 

Medzi jednotlivými etapami rozvoja pohybových schopností je dôležité vložiť krátke etapy mikrocyklov s aktívnou alebo pasívnou regeneráciou, kompenzačnými cvičeniami, ľahké aeróbne cvičenia alebo nácvik techník pre konkrétny druh športu.

 

Ako používať naše tréningové plány:

Keď zhrnieme doterajšie poznatky, najprv si ujasníme cieľ, určíme si prioritné pohybové schopnosti alebo svalové partie, ktoré chceme rozvíjať, vytvoríme si vlastný harmonogram aspoň ročného makrocyklu.

Následne si viete vybrať z našej ponuky jeden alebo viac tréningových plánov, či už na mikrocyklus alebo mezocyklus a vyskladať si vlastný tréningový makrocyklus.

 

 

AKO POKRAČOVAŤ

Medzi športovcami a trénermi sa vraví, že keď niekto vydrží cvičiť 3 mesiace, tak už bude cvičiť stále.

Samozrejme, je to veľmi individuálne, ale podľa mojich dlhoročných športových aj trénerských skúseností je v tom určitá pravda. Ak sa zotrvanie pri športovaní považuje za úspech, a podľa mňa to úspech je, tak za týmto úspechom stojí veľa individuálnych, subjektívnych, ale aj objektívnych faktorov, ako sú napríklad talent alebo vrodené vlohy a predispozície pre šport, zdravotné aspekty, vnútorná motivácia športovať a dosahovať určitý stupeň úspechu, vplyv okolia (rodina, priatelia, spolužiaci a pod.) ale aj sociálne zázemie športovca. Súhrn všetkých týchto aspektov môže viesť k určitej rovnováhe a tým dosahovaniu výnimočných úspechov v športe, ale pri prevyšovaní niektorých nepriaznivých faktorov aj k predčasnému ukončeniu športovej kariéry alebo športovaniu ako takému.

 

 

AKO NEPRESTAŤ ŠPORTOVAŤ

Ako neprestať športovať je podľa mňa tá najdôležitejšia téma všetkých športovcov, ale hlavne vrcholových profesionálnych športovcov, ktorí po úspešnej alebo menej úspešnej športovej kariére, alebo športovci po dlhotrvajúcej športovej činnosti, len ťažko hľadajú vnútornú motiváciu pre ďalšie športovanie. Dôležitým faktorom je samozrejme zdravotný aspekt, nakoľko počas dlhotrvajúcej vrcholovej športovej kariére sa žiaden športovec nevyhne zraneniu, a tak ostáva zdravie ako rozhodujúcim faktorom pre celoživotné športovanie.

Dôležité je pre nich aj schopnosť zmeny orientácie z vrcholovej výkonnosti na rekreačného športovca.

V tejto etape života športovcov, hlavne vrcholových profesionálov, zohráva dôležitú úlohu aj rodina a okolie, nakoľko tieto vonkajšie faktory dokážu pomôcť k prechodu z kolobehu výkonnosti do aspektu vychutnávania si radosti z pohybu.

Aj samotné združenia či asociácie zastrešujúcich konkrétneho športovca, zohrávajú dôležitú úlohu pri začlenení sa do mimo výkonnostných štruktúr, ktoré by umožnili zostať v kontakte s vrcholovým športom. Ale je to hlavne otázka na samotného športovca, či má ešte záujem alebo väzby v štruktúre, ktoré by ho pri danom športe udržali.

Mnohí prechádzajú na iný druh športu, alebo so športom úplne skončia.

 

 

AKO SI VYBRAŤ VHODNÝ TRÉNINGOVÝ PLÁN

Na záver vám ponúkame príklady, ako si vybrať vhodný tréningový plán, alebo si vybratý tréningový plán upraviť podľa vlastných potrieb, a ako si zostaviť ideálny vlastnú športovú prípravu, teda tréningový makrocyklus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako dosiahnuť svoj cieľ? Najprv je nevyhnutné ten cieľ poznať, vydať sa na cestu a neustúpiť pred prvými prekážkami a nutkaniami prestať.

Naším cieľom a poslaním je ponúknuť cvičencom rôznej výkonnosti a špecializácie komplexnú metodiku rozvoja jednotlivých pohybových schopností na základe teoretických poznatkov a dlhoročných praktických skúseností. A to pomocou najúčinnejšieho nástroja pre akýkoľvek tréningový proces, a tým je Harmonogram, teda plán tréningu navrhnutý na kratšie obdobie (mikrocyklus), stredne dlhé obdobie (mezocyklus), alebo na dlhšie tréningové obdobie (makrocyklus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

NzIxM